4 มี.ค. 2560

A ที่ใช้ในฐานะคำนามและสัญลักษณ์มีความหมายอย่างไรบ้าง?

1 เป็นอักษรตัวแรกของพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น
And begins with (an) A / “A”
แอนด เริ่มต้นด้วย A

2 ความหมายทางดนตรี a เป็นโน้ตตัวที่ 6 ที่อยู่ใน c major scale

3 คะแนนอันดับสูงสุดที่นักเรียนได้รับจากการทำงานหรือวิชาที่เรียน ตัวอย่างเช่น
He got an A in / for English.
ฮี ก็อท แอน เอ อิน / ฟอรฺ อิงลิช
(เขาได้เอในวิชาภาษาอังกฤษ)

4 ใช้กล่าวถึงอันดับแรกของสิงที่เป็นไปได้สองสิ่งหรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น
Shall we go for plan A or plan B?
แชล วี โก ฟอรฺ แพลน เอ ออรฺ แพลน บี?
(เราจะใช้แผน เอ หรือแผน บี ?)

5 ใช้เป็นตัวแทนของบุคคล เช่นในสถานการที่สมมุติหรือไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจริง ตัวอย่างเช่น
Let’s assume A knows B is guilty.

A ในฐานะเป็นสัญลักษณ์
6 ใช้ในบริเทนนำหน้าตัวเลขเพื่อหมายถึงถนนสำคัญโดยเฉพาะ เช่น
 The A34 to Newbury
เดอะ เอเธอรธิโฟรฺ ทู นิวเบอรฺรี
(ถนนเอ34ไปยังนิวเบอร์รี)

ใช้นำหน้าตัวเลขซึ่งแสดงขนาดกระดาษที่ได้มาตรฐานเมตริก เช่น
A sheet of A4 paper (=297x210 mm.)
อะ ชีท อ็อฟ เอโฟรฺ เพเพอะ (=297x210 มม.)

(กระดาษเอ4หนึ่งแผ่น) (=297x210 มม.)

บทความก่อนหน้า