25 พ.ค. 2558

Almost/nearly/practically ใช้เหมือนหรือต่างกันสามคำข้างบนมีความหมายเหมือนกันว่า “เกือบ” และมักจะตามหลังด้วยคำต่อไปนี้ได้แก่
Almost มักตามด้วย certainly, all, every, entirely, impossible, empty
Nearly มักตามด้วย ตัวเลข, all, always, every, finished, died
Practically มักตามด้วย all, every, no, nothing, impossible, anything

1 ทั้งสามคำมักใช้ในประโยคบอกเล่า ตัวอย่างเช่น
Pat almost/nearly/practically missed the train.
แพ็ท ออลโมสทฺ/เนียรฺลิ/แพร็คทิเคิลลิ มิสทฺ เดอะ เทรน
(แพ็ทเกือบไม่ทันรถไฟ)

2 practically มักใช้ในการพูดคุยมากกว่าการเขียน ส่วนคำว่า nearly มักจะใช้กับจำนวนหรือตัวเลขต่างๆ ตัวอย่างเช่น
There are nearly 300 people at the meeting.
แดรฺ อารฺ เนียรฺลิ ธรีฮันเดร็ด พีเพิล แอ็ท เดอะ มีทติง
(มีผู้คนเกือบสามร้อยคนในที่ประชุม)

3 อย่างไรก็ตามสามคำนี้ก็ใช้ในประโยคปฏิเสธได้เช่นกัน แต่ว่าจะนิยมนำประโยคปฏิเสธที่มีสามคำดังกล่าวมาทำเป็นประโยคบอกเล่าโดยใช้วิเศษณ์วลีอย่าง only just แทน ตัวอย่างเช่น
Sara only just got there in time.
ซารา โอนลิ จันทฺ ก็อท แดรฺ อิน ไทมฺ
(ซาราไปถึงที่นั่นทันเวลาอย่างเฉียดฉิว)

Sara almost/nearly didn’t get there in time.
ซารา ออลโมสทฺ/เนียรฺลิ ดิดดึนทฺ เก็ท แดรฺ อิน ไทมฺ
(ซาราไปถึงที่นั่นเกือบไม่ทัน)

4 Almost, practically ยังสามารถใช้นำหน้าคำว่า any, anybody, anything เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้นำหน้าคำว่า no, nobody, never เป็นต้น แต่ปกติมักนิยมใช้คำว่า hardly, scarcely กับคำพวกนี้แทน Almost, practically มากกว่า ตัวอย่างเช่น
She has hardly ever been there.
ชี แฮซ ฮารฺดลิ เอ็ฟเวอะ บีน แดรฺ

She has almost never been there.
ชี แฮซ ออลโมสทฺ เน็ฟเวอะรฺ บีน แดรฺ
(ทั้งสองประโยคข้างบนมีความหมายเหมือนกันว่า “เธอไม่ค่อยได้ไปที่นั่น หรือไม่ค่อยได้อยู่ที่นั่นเลย”)

5 นอกจากนี้ almost ยังใช้เมื่อต้องการพูดว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งมาก เช่น
The bus looks almost like a toy.
เดอะ บัส ลุคสฺ ออลโมสทฺ ไลคฺ อะ ทอย
(รถโดยสารประจำทางคันนั้นดูเหมือนของเล่นมากเลย)

6 ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษสามารถใช้ very, so นำหน้า nearly ได้ตัวอย่างเช่น
James was very nearly caught.
เจมสฺ ว็อซ เวริ เนียรฺลิ ค็อท
(เจมสฺเกือบถูกจับอยู่แล้วเชียว)

บทความก่อนหน้า