14 พ.ย. 2558

การใช้ big/large/great

1 Big/large=บิก/ลารฺจจฺ ทั้งสองคำนี้แปลว่าใหญ่หรือมีขนาดใหญ่มักใช้พูดถึงขนาดของสิ่งต่างๆหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนความแตกต่างของสองคำนี้ก็คือคำว่า large มักใช้เป็นทางการมากกว่า big อยู่สักหน่อยและมักไม่ใช้กับผู้คน แต่ทั้งสองคำอาจใช้แทนกันได้เมื่อพูดถึงขนาดของสิ่งของ ตัวอย่างเช่น
That t-shirt doesn’t fit me. It is too big/large.
ดิส ที เชิรฺท ดัดซฺซึนทฺ ฟิท มี อิท อิซ ทู บิก/ลารฺจจฺ
เสื้อยืดตัวนั้นฉันใส่ไม่พอดี มันใหญ่เกินไป
How big are you round the waist?
ฮาว บิก อารฺ ยู ราวนดฺ เดอะ เวสทฺ?
(รอบเอวคุณใหญ่เท่าไหร่?)
A big crowd/company/gap
อะ บิก คราวดฺ/คัมพะนี/แก็พ
(ฝูงชน/บริษัท/ช่องว่างที่ใหญ่)
A large family/city/university
อะ ลารฺจจฺ แฟมเม็อลี/ซิตี/ยูนิเวอรฺซิตี
(ครอบครัว/เมือง/มหาวิทยาลัยใหญ่)

2 อย่างไรก็ตามทั้งคำว่า big และ large ไม่สามารถใช้กับนามที่นับไม่ได้แต่จะใช้คำว่า much และ a lot of แทน ตัวอย่างเช่น
There is a lot of traffic/land/space
แดรฺ อิซ อะ ล็อท อ็อฟ ทราฟฟิค/แลนดฺ/สเปซ
(มีการจารจรหนาแน่น/แผ่นดิน/ที่ว่างมากมายกว้างขวาง)
จะไม่ใช้ว่า
There is big traffic.
There is large land.

3 ส่วนคำว่า great มีความหมายว่าบางสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนั้นมีชื่อเสียงและสำคัญหรือหากใช้กับคนทั่วไปจะมีความหมายว่า ยิ่งใหญ่ ดีมากๆ ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น
John is a great painter.
จอหฺน อิซ อะ เกรท เพนเทอะรฺ
(จอห์นเป็นจิตรกรที่ยิ่งใหญ่)
Jack is a great guy.
แจ็ค อิซ อะ เกรท ไก
(แจ็คเป็นเพื่อนที่ดีมาก)

4 นอกจากนี้คำว่า great จะใช้กับขนาดของสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆมักพบในงานเขียนหรือชื่อในวรรณคดีซึ่งมีความหมายว่า ใหญ่และน่าประทับใจมาก ตัวอย่างเช่น
The great city of Bangkok
เดอะ เกรท ซิตี อ็อฟ แบ็งคอก
(กรุงเทพมหานครเมืองอันยิ่งใหญ่)
A great crowd has gathered.
อะ เกรท คราวดฺ แฮซ เกทเทอะรฺด
(ฝูงชนที่ยิ่งใหญ่มารวมตัวกัน)
A great banquet
อะ เกรท แบ็งเควิด
(อาหารค่ำอันเลิศรส)
The Great Wall of China
เดอะ เกรท วอล อ็อฟ ไชนา
(กำแพงเมืองจีนสุดอลังการ)

5 นอกจากนี้ great ยังใช้ในความหมายอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสิ่งของหรือสถานะ ลักษณะของบุคคล ในความหมายว่า ดีมาก ดีเลิศ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น
She looks great.
ชี ลุคสฺ เกรท
(เธอดูดีมาก)
There is a great view from our rent room.
แดรฺ อิซ อะ เกรท วิว ฟรอม เอาเออรฺ เรนทฺ รูม
(มีทิวทัศน์ที่แสนสวยเมื่อมองออกไปจากห้องเช่าของเรา)
We have a great time together there.
วี แฮฟวฺ อะ เกรท ไทมฺ ทูเก็ทเธอะรฺ แดรฺ
(เรามีความสุขอันน่าประทับใจด้วยกันที่นั่น)

6 นอกจากนี้มักใช้ great แทน big เมื่อต้องการบอกถึงขนาดหรือระดับของสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม ตัวอย่างเช่น
He shows great courage/talent/ability.
ฮี โชวสฺ เกรท เคอริจ/แทลเลินทฺ/อะบิลวฺเล็อทิ
(เขาแสดงความกล้าหาญ/พรสวรรค์/ความสามารถอันยิ่งใหญ่)
She has great fun.
ชี แฮซ เกรท ฟัน
(เธอสนุกสนานอย่างมาก)

7 บางทีคำว่า great และ big อาจใช้แทนกันได้ในความหมายของหัวข้อข้างบน (ข้อ 6) แต่ถ้าใช้ great จะให้ความรู้สึกว่าหนักแน่นและสำคัญกว่า ตัวอย่างเช่น
It is a big/great pleasure to see you.
อิท อิซ อะ บิก/เกรท เพลสเชอรฺ ทู ซี ยู
(น่าดีใจยิ่งนักที่เจอคุณ)
Great/big problem/opportunity/danger
เกรท/บิก พร็อบเบล็ม/อะเพอชูเน็อที/แดงเจอรฺ
(ปัญหา/โอกาส/อันตรายอันยิ่งใหญ่)

8 แต่มักใช้คำว่า big กับคำต่อไปนี้เช่น
A big difference/mistake/argument
อะ บิก ดิฟเฟอเรนสฺ/มิสเตค/อารฺกิวเมินทฺ
(ความแตกต่าง/ความผิดพลาด/การโต้แย้งที่ยิ่งใหญ่)
It is not a big deal.
อิท อิซ น็อท อะ บิก ดีลวฺ
(ไม่ใช่เรื่องใหญ่/ไม่ใช่เรื่องสำคัญ)

9 ส่วนคำว่า large มักใช้กับคำแสดงปริมาณต่อไปนี้มากกว่า great กับ big คำแสดงปริมาณดังกล่าวได้แก่
A large amount/scale/number/quantity/extent/proportion/percentage/part/volume/area
อะ ลารฺจจฺ อะเมานฺท/สเกล/นัมเบอรฺ/ควอนทิตี/อิคซฺเทนทฺ/พระพอรฺเชิน/เพอรฺเซ็นทิจ/พารฺท/วอลลิม/แอเรีย
(จำนวนมาก/ขนาดใหญ่/ตัวเลขจำนวนมาก/ปริมาณมาก/ขอบเขตกว้างขวาง/สัดส่วนที่มาก/เปอรฺเซ็นมาก/ส่วนกว้างขวาง/ปริมาณกว้าง/พื้นที่กว้างใหญ่)

10 อย่างไรก็ตามจะใช้วลีต่อไปนี้จะใช้กับ great เท่านั้นได้แก่
A great deal, a great length,
อะ เกรท ดีลวฺ อะ เกรท เลงทฺ

(จำนวนมาก ความยาวสูงสุด)

บทความก่อนหน้า