1 ก.ย. 2557

อนุประโยคแสดงความต่าง (Adverb clause of Concession) 1

อนุประโยคแสดงความต่าง (Adverb clause of Concession) จะมีคำเชื่อมที่เชื่อมข้อความแสดงถึงความขัดแย้งกันหรือแสดงความต่างกันระหว่างประโยคหลักกับประโยคย่อย คำเชื่อมที่เชื่อมข้อความแสดงความขัดแย้งกันนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่ although/even if/even though/though ดูตัวอย่างการใช้อนุประโยคแสดงความต่าง (Adverb clause of Concession)ที่มีคำเชื่อมเชื่อมข้อความแสดงความขัดแย้งอยู่ในประโยคได้ต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างการใช้อนุประโยคแสดงความต่าง (Adverb clause of Concession)

1 Suwit always treats Suda nicely, although she hates him.
สุวิทย์  ออลเวยฺสฺ ธรีทสฺ สุดา ไนสฺลิ ออลโฑ ชี เฮทสฺ ฮิม
(สุวิทย์ทำดีกับสุดาเสมอ แม้ว่าสุดาเกลียดเขา)

2 Suda always treats Suwit nicely, though she hates him.
สุดา ออลเวยฺสฺ ทรีทสฺ สุวิทย์ ไนสฺลิ โฑ ชี เฮทสฺ ฮิม
(สุดาทำดีกับสุวิทย์เสมอแม้ว่าเธอเกลียดเขา)

3 Even if she gets up early, she reaches the office late almost everyday.
อีเว็น อิฟ ชี เก็ทสฺ อัพ เออรฺลิ ชี รีชเช็ส ดิ อ็อฟฟิส เลท ออลโมสทฺ เอ็ฟวฺริเดยฺ
(แม้ว่าเธอตื่นเช้าแต่เธอมาถึงที่ทำงานสายเกือบทุกวัน)

4 Even though he studied hard, he failed the exam last semester.
อีเว็น โฑ ฮี สตัดดิดฺ ฮารฺด ฮี เฟลดฺ ดิ เอ็กซฺแซม ลาสทฺ ซีเมสเทอะ
(แม้ว่าเขาขยันเรียน แต่เขาก็ยังสอบตกเมื่อเทอมที่แล้ว)

ข้อควรจำสำหรับการใช้อนุประโยคแสดงความต่าง (Adverb clause of Concession)
1 อนุประโยคแสดงความต่างเหล่านี้สามารถเขียนไว้ต้นประโยค (ดังตัวอย่างประโยคที่ 3,4)หรือท้ายประโยค (ดังตัวอย่างประโยคที่ 1, 2)ก็ได้
2 อนุประโยคชนิดนี้ไม่ว่าจะเขียนไว้ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ต้องใส่เครื่องหมาย comma แยกจากประโยคหลักเสมอ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ main clause หรือประโยคหลักในฐานะที่ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้น

3 คำเชื่อมที่แสดงความต่างซึ่งอยู่ในสี่ประโยคด้านบนสามารถใช้แทนกันได้

บทความก่อนหน้า