13 ธ.ค. 2557

Gerund ตอนที่ 3

Gerund ตอนที่ 3 กล่าวถึงรูปแบบของ Gerund (Forms of Gerund) ซึ่งสามารถกระจายเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงกาลและวาจกตามความหมายของข้อความที่ต้องการสื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังทราบซึ่งมีรูปแบบทั้งหมด สี่ รูปแบบดังต่อไปนี้ครับ

1 V-ing หมายถึง Gerund ที่มีความหมายเป็นกรรตุวาจก และกระจายเป็น Non-past form กล่าวคือกริยาที่เป็น Gerund เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือในเวลาไม่แตกต่างกันกับกริยาแท้ในประโยคดังตัวอย่างประโยคด้านล่างครับ
Throwing stones can be dangerous.
โธรอิง สโตน แคน บี แดนเจอรึส
(การปาก้อนหินเป็นอันตรายได้(Throwing กับกริยาแท้ can be เกิดขึ้นพร้อมกัน)

2 Having + V-ed หมายถึง Gerund ที่มีความหมายเป็นกรรตุวาจก แต่กระจายเป็น Past form กล่าวคือกริยาที่เป็น Gerund เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนกริยาแท้ในประโยค ดูตัวอย่างได้จากประโยคด้านล่างครับ
I felt tired after having gone swimming with my friend.
ไอ เฟลทฺ ไทเอิด อาฟเธอรฺ แฮฟวิง กอน สวิมมิง วิดฬฺ ไม เฟรนดฺ
(ผมรู้สึกเหนื่อยหมดแรงหลังจากไปว่ายน้ำเล่นกับเพื่อน(having gone swimming เกิดก่อน felt tired ที่เป็นกริยาแท้ในประโยค)

3 Being + V-ed หมายถึง Gerund ที่มีความหมายเป็นกรรมวาจก และกระจายเป็น Non-past form กล่าวคือ กริยาที่เป็น Gerund เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่แตกต่างกับกริยาแท้ในประโยค ดังตัวอย่างประโยคด้านล่าง
No one likes being cheated.
โน วัน ไลคฺส บีอิง ชีททิด
(ไม่มีใครชอบโดนหลอกหรอก(being cheated เกิดพร้อมกับ likes ที่เป็นกริยาแท้ในประโยค)

4 Having been V-ed หมายถึง Gerund ที่มีความหมายเป็นกรรมวาจก แต่กระจายเป็น past form กล่าวคือกริยาที่เป็น Gerund เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนกริยาแท้ในประโยค ดูตัวอย่างประโยคด้านล่างครับ
My elder brother was very pleased about having been promoted the manager.
ไม เอลเดอรฺ บราเธอรฺ ว็อซ เวรี พลีสทฺ อะเบาทฺ แฮฟวิง บีน โปรโมททิด เดอะ แมนนิจเจอรฺ

(พี่ชายผมดีใจมากที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ(having been promoted เกิดก่อน was very pleased ซึ่งเป็นกริยาแท้ในประโยค)

บทความก่อนหน้า