25 ส.ค. 2557

การใช้คำเชื่อมแสดงผล (So...that/Such...that)

การใช้คำเชื่อมแสดงผล (So...that/Such...that) กล่าวถึงการใช้คำที่แสดงถึงคุณสมบัติหรือลักษณะมากหรือน้อยของบางสิ่งบางอย่างทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จนทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาดูตัวอย่างโครงสร้างและตัวอย่างประโยคของการใช้คำเชื่อมแสดงผล (So...that/Such...that) ได้ดังต่อไปนี้ครับ

โครงสร้างคำเชื่อมแสดงผล (So...that/Such...that)
1 So                        adj./adv.                                   that clause
2 Such a/an              adj. + noun (singular)           that clause
   Such                      adj+noun (plural)                     that clause

ประโยคตัวอย่างการใช้คำเชื่อมแสดงผล (So...that/Such...that)
1 Her dog is so fierce that no one dares go near it.
เฮอรฺ ด็อก อิซ โซ เฟียซ แด็ท โน วัน แดรฺส โก เนียรฺ อิท
(สุนัขของเธอดุมากจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้)

2 He has such an elegant car that everyone envies him.
ฮี แฮซ ซัช แอน เอลลิเกินทฺ คารฺ แด็ท เอ็ฟวฺรีวัน เอ็นวีสฺ ฮิม
(รถของเขาหรูมากจนใครๆต่างพากันอิจฉา)

3 He has such elegant cars that everyone envies him.
ฮี แฮซ ซัช เอลลิเกินทฺ คารฺสฺ แด็ท เอ็ฟวฺรีวัน เอ็นวีสฺ ฮิม
(รถของเขามีแต่คันหรูๆทั้งนั้นจนใครๆต่างพากันอิจฉา)

ข้อควรจำสำหรับการใช้คำเชื่อมแสดงผล (So...that/Such...that)
1 So...that สามารถใช้กับ คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ดังประโยคตัวอย่างที่ 1ด้านบน
2 Such a/an...that/Such...that สามารถใช้กับคุณศัพท์เท่านั้นดังประโยคตัวอย่างที่ 2 และ 3
3 Such a/an...that ใช้กับคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยนามเอกพจน์ดังประโยคตัวอย่างที่ 2 นอกจากนี้ถ้าคำคุณศัพท์ที่อยู่หน้านามขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะก็ให้ใช้ Such a แต่ถ้าคำคุณศัพท์ที่อยู่หน้านามขึ้นต้นด้วยเสียงสระก็ให้ใช้ Such an ดังประโยคตัวอย่างที่ 2

4 Such...that ใช้กับคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยนามพหูพจน์ดังประโยคตัวอย่างที่ 3

บทความก่อนหน้า