11 ก.ย. 2557

นามานุประโยคในรูปประโยครายงาน (Noun clause as Reported Speech)

ประโยครายงานเป็นประโยคที่นำคำพูดมาเขียนใหม่เป็นแบบรายงานซึ่งมีหลายแบบได้แก่ ประโยครายงานประเภทความบอกเล่า ประโยครายงานประเภทคำถามตอบรับ ปฏิเสธ และประโยครายงานประเภทคำถาม สำหรับในภาษาอังกฤษจะเขียนนามานุประโยคในรูปของประโยครายงาน โดยทำหน้าที่เป็นกรรม ซึ่งประโยครายงานชนิดต่างๆมีวิธีเขียนดังต่อไปนี้

ประโยครายงานประเภทความบอกเล่า

ประโยครายงานประเภทความบอกเล่าคือประโยคที่นำคำพูดของคนอื่นมาบอกเล่าต่อว่าคนๆนั้นพูดว่าอย่างไรบ้าง ดูตัวอย่างได้ด้านล่างครับ

1 “We are sick”
“วี อารฺ ซิค”
(“พวกเราป่วย”)
2 The students said (that) they were sick.
เดอะ สติวเด็นทฺส เซด (แด็ท) เดยฺ เวอรฺ ซิค
(นักเรียนต่างพูดว่าพวกเขาป่วย(จากประโยคที่ 1เมื่อนำมาเขียนเป็นประโยครายงานประเภทความบอกเล่าในประโยคที่ 2 คำสรรพนาม “we” เปลี่ยนเป็น “they” ส่วนคำกริยาให้เปลี่ยนจาก Present เป็น Past)

3 “You may have ice cream”
“ยู เมยฺ แฮฟวฺ ไอซฺ ครีม”
(“หนูจะได้ไอศกรีม”)
4 Joy remarked (that) the girl might have ice cream.
จอย รีมารฺคท (แด็ท) เดอะ เกิรฺล ไมทฺ แฮฟวฺ ไอซฺ ครีม
(จอยกล่าวว่าเด็กผู้หญิงอาจได้กินไอศกรีม(จากประโยคที่ 3 เมื่อนำมาเขียนเป็นประโยครายงานประเภทความบอกเล่าในประโยคที่ 4 may” เปลี่ยนเป็น might)

5 “I want to go shopping tomorrow”
“ไอ วอนทฺ ทู โก ช็อปปิง ทูมอรฺโรวฺ”
(“ผมอยากไปซื้อของพรุ่งนี้”)
6 Martin said (that) he wanted to go shopping the next day.
มารฺติน เซด (แด็ท) ฮี วอนทิด ทู โก ช็อปปิง เดอะ เน็กซฺ เดยฺ
(มาร์ตินพูดว่าเขาจะไปซื้อข้องในวันถัดไป(จากประโยที่ 5 เมื่อนำมาเขียนเป็นประโยครายงานประเภทความบอกเล่าในประโยคที 6 คำกริยาวิเศษณ์ “tomorrow” เปลี่ยนเป็น “the next day”)

ข้อควรจำสำหรับการเขียนประโยครายงานประเภทความบอกเล่า
1 หากมีการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 2 ไม่ว่าในรูปใดก็ตาม ให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่สามในความหมายเดียวกัน เช่น ประธาน  กรรม  เจ้าของ
2 คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลาหรือบอกสถานที่ ให้เปลี่ยนดังนี้
Tomorrow=the next day
Yesterday=the previous day, the day before
Now=then
Ago=before
Here=there
3 ให้เปลี่ยนคำกริยาและกริยาช่วยดังนี้
Presen tense=Past tense
Past tense=Past Perfect tense
Will=would
Can=could
May=might
Must=had to
สำหรับคำกริยา Could, might, ought to, should, would จะไม่เปลี่ยนรูป

4 คำกริยาในประโยคหลัก ได้แก่ Say, tell, state, add ซึ่งอาจใช้  remark แทน เป็นต้น

บทความก่อนหน้า