29 ก.ค. 2557

การใช้ As/Since/Because บอกเหตุผลหรือสาเหตุ

การใช้ As/Since/Because บอกเหตุผลหรือสาเหตุเป็นการใช้หรือเขียนประโยค Adverb clause ที่มีคำเชื่อม As/Since/Because ซึ่งอธิบายถึงสาเหตุหรือเป็นการให้เหตุผลว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธ ดูตัวอย่างการใช้คำดังกล่าวได้ต่อไปนี้ครับ

การใช้ As/Since/Because บอกเหตุผลหรือสาเหตุ
1 I did it because the manager told me to.
ไอ ดิด อิท บีคอซ เดอะ เมนเน็จเจอรฺ โทลดฺ มี ทู
(ผมทำเพราะผู้จัดการสั่ง)
(คำว่า because ตามด้วย clause ในประโยคที่1 บอกเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำ ในประโยคนี้สามารถใช้ As/Since แทนได้)

2 As she was out, he left a message.
แอ็ซ ชี ว็อซ เอาทฺ ฮี เล็ฟทฺ อะ เมสเสจ
(เนื่องจากหล่อนไม่อยู่ เขาเลยฝากข้อความไว้)

3 Since you are here, you can join the party.
ซินสฺ ยู อารฺ เฮียรฺ ยู แคน จอยนฺ เดอะ ปารฺติ
(เนื่องจากคุณอยู่ที่นี่ คุณก็ร่วมงานเลี้ยงได้)
(As/Since ในสองประโยคข้างบนมีความหมายว่าเนื่องจากซึ่งก็บอกสาเหตุหรือเหตุผลเช่นกัน)

ข้อควรจะสำหรับการใช้ As/Since/Because บอกเหตุผลหรือสาเหตุ
1 ทั้ง As/Since/Because สามารถใช้แทนกันได้ในความหมายต้องการแสดงเหตุผลดังตัวอย่างทั้งสามประโยคด้านบน


2 Adverb clause ที่ขึ้นต้นด้วยสามคำนี้สามารถเขียนขึ้นต้นประโยค หรือตามหลัง main clause (ประโยคหลัก) ก็ได้ แต่ถ้าเขียนไว้ต้นประโยคจะต้องใส่เครื่องหมายคอมมาคั่นระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อยเสมอดังตัวอย่างในประโยคที่ 2 และ3
บทความถัดไป