24 ก.ย. 2557

การเขียนประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียด

ประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียดคือการนำเอาประโยคคำพูดที่ถามเพื่อต้องการรายละเอียดมาเขียนเป็นประโยครายงาน ประโยคคำถามที่ต้องการรายละเอียดจะขึ้นต้นด้วย 5 wh. และ 1 how แต่พอนำมาเขียนเป็นประโยครายงานไม่จำเป็นต้องหาคำอื่นมาเขียนนำเพราะสามารถใช้คำถาม 5 wh. และ 1 how ขึ้นต้นประโยคหลังหรือประโยคย่อยได้เลยเพียงแต่ให้เรียงประโยคเสียใหม่เป็นแบบประโยคบอกเล่า ดูตัวอย่างการเขียนประโยคชนิดนี้ได้ดังต่อไปนี้ครับ

การเขียนประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียด
1 “Where is the railway station?”
“แวรฺ อิซ เดอะ เรลวฺเวยฺ สเตชึน?”
(“สถานีรถไฟอยู่ที่ไหนครับ?”)
2 I would like to know where the railway station is.
ไอ วุด ไลคฺ ทู โนวฺ แวรฺ เดอะ เรลวฺเวยฺ สเตชึน อิซ
(ผมอยากทราบว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนครับ(จากประโยคคำถามต้องการรายละเอียดในข้อที่ 1 เมื่อนำมาเขียนเป็นประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียดในข้อ2 ไม่มีการเปลี่ยนรูปกริยา)

3 “How can I reach the library?”
“ฮาว แคน ไอ รีช เดอะ ไลบรารี”?
(“ผมจะไปห้องสมุดได้อย่างไรครับ”?)
4 Please tell me how I can reach the library.
พลีส เทล มี ฮาว ไอ แคน รีช เดอะ ไลบรารี
(ช่วยบอกหน่อยครับว่าผมจะไปยังห้องสมุดได้อย่างไร(จากประประโยคคำถามต้องการรายละเอียดในข้อที่ 3 เมื่อนำมาเขียนเป็นประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียดในข้อ 4 อาจเปลี่ยนประโยคคำถามให้เป็นประโยคขอร้องได้)

5 “When does the post office open?”
“เว็น ดัดซฺ เดอะ โพสทฺ อ็อฟฟิศ โอเพ็น?”
(“ที่ทำการไปรษณีย์เปิดกี่โมงครับ”?)
6 She asked me when the post office opened.
ชี อารฺสท มี เว็น เดอะ โพสทฺ อ็อฟฟิส โอเพ็นดฺ
(หล่อนถามผมว่าที่ทำการไปรษณีย์เปิดกี่โมง(จากประประโยคคำถามต้องการรายละเอียดในข้อที่ 5 เมื่อนำมาเขียนเป็นประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียดในข้อ 6 จะเปลี่ยนกริยาจากปัจจุบันเป็นอดีต)

ข้อควรจำสำหรับการเขียนประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียด
1 มีการเรียงลำดับคำใหม่เป็นแบบประโยคบอกเล่า
2 มีการเปลี่ยนรูปคำกริยาใหม่ในลักษณะเดียวกันกับ that – clause หรือ if/whether - clause
3 นิยมใช้ประโยครายงานประเภทนี้ในประโยคขอร้อง
4 คำกริยาที่อาจใช้ในประโยคหลักได้แก่ ask, enquire, wonder, want to know เป็นต้น

5 สามารถนำประโยครายงานประเภทคำถามต้องการรายละเอียดนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเราต้องการรู้เกี่ยวกับรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างหรือต้องการคำแนะนำหรือสอบถามเส้นทาง เป็นต้น

บทความก่อนหน้า