1 เม.ย. 2558

การใช้ affect/effectสองคำนี้ออกเสียงใกล้เคียงกัน มีสองพยางค์เหมือนกัน และจะเน้นเสียงหรือลากเสียงยาวในพยางค์หลังเหมือนกันอีกด้วย ในบางความหมายก็คล้ายกันแต่ใช้ในฐานะคำที่แตกต่างกันกล่าวคือ affect =เออะเฟคทฺ (มีผลกระทบ ส่งผลกระทบ) สามารถทำหน้าที่เป็นคำกริยาได้อย่างเดียว ส่วน effect =อิเฟคทฺ (ผลต่อ) เป็นคำนามก็ได้เป็นคำกริยาก็ได้ สำหรับในกรณีที่ใช้ในความหมายเหมือนกันนั้นสองคำนี้กลับทำหน้าที่ในส่วนของคำที่แตกต่างกันแต่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันก็ว่าได้กล่าวคือ affect ทำหน้าที่เป็นคำกริยาส่วน effectทำหน้าที่เป็นคำนามแต่ความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้เมื่อจะพูดในประโยคที่มีความหมายตามลักษณะดังกล่าว เพียงแต่มีการเขียนที่แตกต่างกันเนื่องจากทำหน้าที่คำที่แตกต่างกันนั่นเอง ดูตัวอย่างได้ด้านล่างครับ
 
1 Television affects children’s behaviour.
เทลลิวิชึน เออะเฟคสฺ ชิลวฺเดร็นสฺ บิแฮฟวิเออรฺ
(โทรทัศน์ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเด็กๆ)

2 Television has an effect on children’s behavior.
เทลลิวิชึน แฮซ แอน อิเฟค ออน ชิลวฺเดร็นสฺ บิแฮฟวิเออรฺ
(โทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กๆ)

ส่วนความหมายของ effect ในฐานะคำกริยามีความหมายแตกต่างกันสิ้นเชิงกับความหมายของคำว่า affect กล่าวคือความหมายของคำว่า effect ในฐานะคำกริยาหมายความว่า ทำให้เกิดขึ้น หรือทำได้สำเร็จตัวอย่างเช่น

3 The doctor effected a cure.
เดอะ ด็อคเทอะรฺ  อิเฟคทิด อะ เคียวเออรฺ
(หมอทำการรักษาได้ผล)

ข้อควรจำสำหรบการใช้ affect/effect
1 affect/effect ในความหมายที่เหมือนกันดังกล่าวข้างบน affect จะทำหน้าที่เป็นกริยาแล้วตามด้วยนามหรือนามวลีที่เป็นกรรมหรือส่วยขยาย ส่วน effect จะมีโครงสร้าง has an effect on แล้วตามด้วยนามหรือนามวลีที่เป็นส่วนขยายดังตัวอย่างในประโยคที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

2 ส่วน effect ที่เป็นคำกริยาจะตามด้วยกรรมโดยไม่มีบุพบทมาคั่นกลางดังตัวอย่างในประโยคที่

บทความก่อนหน้า