18 ก.พ. 2560

การใช้ Course / program

1 ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ course ใช้กับเวลาจะพูดถึง ชุดของบทเรียนหรือการบรรยายสำหรับวิชาเฉพาะตัวอย่างเช่น
A physics course
อะ ฟิสิคสฺ คอรฺส
(คอรฺสฟิสิกส์)

A course of ten lectures
อะ คอรฺส อ็อฟ เท็น เลคเชอรฺสฺ
(รายวิชาที่มีการบรรยายสิบครั้ง)

2 ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน อาจพูดได้ว่า
A physics course/program
อะ ฟิสิกสฺ คอรฺส/โปรแกรม
(คอรฺส/โปรแกรม ฟิสิกส์)

A program of ten lectures
อะ โปรแกรม อ็อฟ เทน เลคเชอรฺสฺ
(โปรแกรมที่มีการบรรยายสิบครั้ง)

3 ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน course มักหมายถึงหนึ่งหน่วยวิชาหรือหลักสูตรหนึ่งที่มีการบรรยายหรือศึกษากันอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น

I have to take a physics course / class.
ไอ แฮฟวฺ ทู เทค อะ ฟิสิคสฺ คอรฺส/คลาส
(ผมลงเรียนวิชาฟิสิคส์)

4 ในบริเทนจะเรียกว่า module=โมดูล (หลักสูตร) สำหรับความหมายในข้อ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

5 นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ course ยังหมายถึง ช่วงเวลาของการศึกษาที่ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เช่น
A two-year college course.
อะ ทู เยียรฺ คอลลิจจฺ คอรฺส
(หลักสูตรวิทยาลัยสองปี)

6 ในความหมายตามข้อ 5 ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะพูดว่า
A two-year college program.
อะ ทู เยียรฺ คอลลิจจฺ โปรแกรม

(โปรแกรมวิทยาลัยสองปี)

บทความก่อนหน้า