6 มี.ค. 2558

Infinitive ตอนที่2

ประธานของ Infinitive เขียนอย่างไร (Subject of Infinitive)
แม้ Infinitive จะทำหน้าที่ได้หลากหลายแต่ก็ถือเป็นกริยารูปแบบหนึ่งดังนั้นจึงต้องมีประธานเป็นผู้กระทำหรือแสดงกริยานั้นได้เช่นเดียวกับกริยาโดยทั่วไป สำหรับการเขียนประธานของ Infinitive สามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้

การเขียนประธานของ Infinitive
1 ถ้าต้องการระบุผู้กระทำหรือประธานของ Infinitive ให้ใส่ผู้กระทำหรือประธานของ Infinitive เป็นกรรมของบุพบท for แล้วเขียนไว้หน้า Infinitive เช่น
For John to love is to give.
ฟอรฺ จอหฺน ทู เลิฟวฺ อิซ ทู กิฟวฺ
(สำหรับจอห์นแล้ว ความรักคือการให้(ในประโยคนี้เจาะจงว่าประธานคือ John)

It is very enjoyable for James to play the guitar.
อิท อิซ เวริ เอ็นจอยเอเบิล ฟอรฺ เจมสฺ ทู เพลยฺ เดอะ กิธารฺ
(สำหรับเจมส์แล้วการได้เล่นกีตาร์เป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆ(ในประโยคนี้เจาะจงว่าประธานคือ James)

2 ถ้าผู้กระทำหรือประธานเป็นคำนามหรือสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ เช่น anyone, someone เป็นต้น หรือหากความหมายของประโยคทำให้ทราบว่าผู้กระทำคือใครก็อาจละประธานในการเขียนได้ เช่น
To love is to give.
ทู เลิฟวฺ อิซ ทู กิฟวฺ

(ความรักคือการให้(ในประโยคนี้ไม่ระบุประธานของ Infinitive แสดงว่าการกระทำนี้เป็นของใครก็ได้)

บทความก่อนหน้า